Jay Jagannath Lyrics

 

Srila Prabhupada Praṇati

nama oṁ viṣṇu-padaya kṛṣṇa-preṣṭhaya bhu-tale

srimate bhaktivedanta-svamin iti namine

namas te sarasvate deve gaura-vaṇi-pracariṇe

nirviseṣa-sunyavadi-pascatya-desa-tariṇe

 Pañca-tattva Maha-mantra

(jaya) sri-kṛṣṇa-caitanya prabhu nityananda

sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vṛnda

 Hare Kṛṣṇa Maha-mantra

HARE KṚṢṆA HARE KṚṢṆA

KṚṢṆA KṚṢṆA HARE HARE

HARE RAMA HARE RAMA

RAMA RAMA HARE HARE

 

Sri Dasavatara Stotra

(1)

pralaya-payodhi-jale dhṛtavan asi vedaṁ

vihita-vahitra-caritram akhedam

kesava dhṛta-mina-sarira jaya jagadisa hare

(2)

kṣitir iha vipulatare tiṣṭhati tava pṛṣṭhe

dharaṇi-dharaṇa-kiṇa-cakra-gariṣṭhe

kesava dhṛta-kurma-sarira jaya jagadisa hare

(3)

vasati dasana-sikhare dharaṇi tava lagna

sasini kalaṅka-kaleva nimagna

kesava dhṛta-sukara-rupa jaya jagadisa hare

 (4)

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sṛṅgaṁ

dalita-hiraṇyakasipu-tanu-bhṛṅgam

kesava dhṛta-narahari-rupa jaya jagadisa hare

(5)

chalayasi vikramaṇe balim adbhuta-vamana

pada-nakha-nira-janita-jana-pavana

kesava dhṛta-vamana-rupa jaya jagadisa hare

(6)

kṣatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam

snapayasi payasi samita-bhava-tapam

kesava dhṛta-bhṛgupati-rupa jaya jagadisa hare

(7)

vitarasi dikṣu raṇe dik-pati-kamaniyaṁ

dasa-mukha-mauli-balim ramaṇiyam

kesava dhṛta-rama-sarira jaya jagadisa hare

(8)

vahasi vapuṣi visade vasanaṁ jaladabhaṁ

hala-hati-bhiti-milita-yamunabham

kesava dhṛta-haladhara-rupa jaya jagadisa hare

(9)

nindasi yajña-vidher ahaha sruti-jataṁ

sadaya-hṛdaya darsita-pasu-ghatam

kesava dhṛta-buddha-sarira jaya jagadisa hare

(10)

mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalaṁ

dhumaketum iva kim api karalam

kesava dhṛta-kalki-sarira jaya jagadisa hare

(11)

sri-jayedeva-kaver idam uditam udaraṁ

sṛṇu sukha-daṁ subha-daṁ bhava-saram

kesava dhṛta-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare

 

Sri Jagannathastakam

(1)

kadacit kalindi-taṭa-vipina-saṅgitaka-ravo

mudabhiri-nari-vadana-kamalasvada-madhupaḥ

rama-sambhu-brahmamara-pati-gaṇesarcita-pado

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(2)

bhuje savye veṇuṁ sirasi sikhi-picchaṁ kaṭi-taṭe

dukulaṁ netrante sahacari-kaṭakṣaṁ vidadhate

sada srimad-vṛndavana-vasati-lila-paricayo

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(3)

mahambhodes tire kanaka-rucire nila-sikhare

vasan prasadantaḥ sahaja-balabhadrena balina

subhadra-madhya-sthaḥ sakala-sura-sevavasara-do

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(4)

kṛpa-paravaraḥ sajala-jalada-sreṇi-ruciro

rama-vaṇi-ramaḥ sphurad-amala-paṅkeruhamukhaḥ

surendrair aradhyaḥ sruti-gaṇa-sikha-gita-carito

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(5)

ratharuḍho gacchan pathi milita-bhudeva-paṭalaiḥ

stuti-pradurbhavaṁ prati-padam upakarṇya

sadayaḥ

daya-sindhur bandhuḥ sakala-jagataṁ sindhusutaya

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(6)

paraṁ-brahmapiḍaḥ kuvalaya-dalotphulla-nayano

nivasi niladrau nihita-caraṇo ‘nanta-sirasi

rasanandi radha-sarasa-vapur aliṅgana-sukho

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(7)

na vai yace rajyam na ca kanaka-maṇikyavibhavaṁ

na yace ‘haṁ ramyaṁ sakala-jana-kamyaṁ varavadhum

sada kale kale pramatha-patina gita-carito

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

(8)

hara tvaṁ saṁsaraṁ drutataram asaraṁ sura-pate

hara tvaṁ papanaṁ vitatim aparaṁ yadava-pate

aho dine ‘nathe nihita-caraṇo niscitam idaṁ

jagannathaḥ svami nayana-patha-gami bhavatu me

 

Sri Radhika Stava

radhe jaya jaya madhava-dayite

gokula-taruṇi-maṇḍala-mahite

(1)

damodara-rati-vardhana-vese

hari-niṣkuṭa-vṛnda-vipinese

(2)

vṛṣabhanudadhi-nava-sasi-lekhe

lalita-sakhi guṇa-ramita-visakhe

(3)

karuṇaṁ kuru mayi karuṇa-bharite

sanaka-sanatana-varṇita-carite